Visie/Zorg

 

Visie

Een groepje ouders uit Deurne, Asten en Someren heeft in 2002 de handen ineengeslagen ; dit resulteerde in de oprichting van Stichting Tweedelig. Deze stichting had als doel om een woonvoorziening te realiseren voor kinderen met een verstandelijke beperking en eventueel een lichamelijke en/of zintuiglijke beperking. Een project dat uniek is in Nederland; twaalf mensen met verschillende beperkingen wonen samen in een beschermde omgeving midden in de maatschappij. “Tweedelig” is een verlengstuk van de eigen vertrouwde woonomgeving. De kinderen wonen er onder begeleiding, dicht bij hun familie, werk en vrijetijdsbesteding.

 

ONZE VISIE IS :

Mensen met een verstandelijke beperking en eventueel een lichamelijke en/of zintuiglijke handicap hebben dezelfde rechten als ieder ander in onze samenleving. Ook zij moeten kunnen wonen, werken en recreëren naar hun eigen wensen en behoeften. In moderne zorgopvattingen, gedeeld door de overheid, gaat men er van uit dat de zorg- en dienstverlening blijvend ondersteuning biedt aan wonen, werken en recreëren, geïntegreerd in de samenleving. Uitgangspunt bij die ondersteuning is, dat deze zo gewoon als mogelijk, maar ook zo bijzonder waar nodig. De bewoners van Tweedelig verkrijgen hiermee een zo volwaardig mogelijke plek in onze samenleving.

 

TWEEDELIG HEEFT DIT GEREALISEERD DOOR :

• Samen met de gem. Asten en Woningbouwverenigning Bergopwaarts een huis midden in Asten tot stand te brengen. 

• Personen met een verstandelijke en eventueel lichamelijke beperking te ondersteunen om te komen tot een zo optimaal mogelijke zelfontplooiing.

• De dienstverlening af te stemmen op individuele wensen en mogelijkheden die vastgesteld zijn in het persoonlijk plan.

• De bewoner zoveel mogelijk een gewone burger te laten zijn, die zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan datgene wat zijn woonomgeving te bieden heeft.

• De zorg zodanig in te richten dat deze ten dienste staat van de personen, die er gebruik van maken.

• De mantelzorg en inzet van vrijwilligers in het huis wordt gestimuleerd. (Tweedelig ziet dit als een aanvulling op de professionele zorg. De professionele zorg blijft eindverantwoordelijk voor de te leveren zorg).

 

Laatste update : 06-feb-2012